infantil

Educació Infantil

Etapa concertada. Comprèn tres cursos:

1r d’Educació Infantil (3 anys).

2n d’Educació Infantil (4 anys).

3r d’Educació Infantil (5 anys).

En aquesta etapa es desperten els fonaments sobre els quals es recolzaran els aprenentatges continuats i progressius que faran créixer l’infant vers l’autonomia, el pensament, la comunicació-expressió, la iniciativa, la convivència i la descoberta del món.

Des del respecte pel desenvolupament evolutiu de l’infant i les característiques individuals, l’escola ofereix hàbits de treball que donaran seguretat al nen/a i el capacitaran per assolir petites  responsabilitats que el faran créixer en confiança, autoestima i felicitat. Resulta molt convenient compartir els hàbits amb la família a fi que l’infant evidencïi una coherència en la seva formació integral. 

Cada classe té com a referent un/a mestre/a-tutor/a que imparteix la majoria de les matèries curriculars. Aquest docent és l’encarregat de crear el vincle família-escola i oferir la seguretat afectiva a l’infant des de la màxima atenció individualitzada. El departament de psicopedagogia i els mestres especialistes col·laboren estretament en l’activitat docent d’aquesta etapa.

La distribució del temps depèn de factors com l’interès de l’alumnat, la capacitat de concentració i aquests van evolucionant al llarg del curs.

El que habitualment es pauta al llarg del dia és el següent:

Acolliment i salutació del grup clase, posar-se les bates, rotllana per passar llista, per reproduir Bits de diferents temes i observació del temps. Intercomunicació i llenguatge. Hàbits d’ordre. Hàbits d’higiene i neteja. Esmorzar dins la classe. Esbarjo. Joc simbòlic, Jocs lliures, dirigits i dances. Cançons, contes, poemes i expressió oral. Descoberta de l’entorn proper. Descoberta de l’entorn d’un mateix. Descoberta de l’entorn visual i plàstic. Treball de grafia. Activitats manipulatives (joguines, contes, plastilina, encaixos, trencaclosques). Robòtica educativa (pissarres interactives, tauletes digitals, Bee-bots) per a conceptes d’orientació espacial i aprenentatges d’error/encert. Hàbits personals. Acomiadament i sortida.

Periòdicament s’organitzen espais de coeducació per afavorir l’aprenentage entre iguals en què els infants  de 3, 4 i 5 anys s’autoregulen i socialitzen, concretament el temps diari d’esbarjo i activitats educatives setmanals.

La proposta educativa es completa amb docents especialistes en: Educació emocional, Música en llengua anglesa. Llengua anglesa. Psicomotricitat. Educació Física i Consciència fonològica.

L’alumnat d’Infantil realitza un projecte interdisciplinar al llarg del segon trimestre. Té com a centre d’interès el Carnestoltes.  Les activitats que duu a terme l’alumnat clou amb l’exhicició a la Rua de Carnestoltes del barri realitzant una passejada per a Rambla del Poblenou en la qual s’integren les famíles. Aquesta organització de les tasques permet treballar transversalment diferents àmbits d’aprenentatge i proporciona una experiència significativa a l’lumne/a com a protagonista del procés mauratiu.

L’alumnat ofereix una exhibició escenico-artística a llurs famílies amb motiu de la celebració del Nadal. De manera voluntària, participa en sortides i activitats culturals que organitza el centre per recolzar els objectius d’aprenentatge en espais externs, especialtzats i/o naturals.

Al llarg del curs, es proporcionen dos informes d’avaluació personalitzats a les famílies on expliquen el grau d’assoliment dels objectius en les diferents àrees de coneixement i amb informació de l’infant en l’àmbit escolar.

La comunicació família/escola mitjançant la tutoria ha de ser periòdic i sempre que es requereixi. Així com, conjuntament amb el departament psicopedagògic, la coordinació de cicle d’infantil i l’equip docent, s’estableixen reunions setmanals amb l’objectiu d’establir acords per afavorir el desenvolupament integral dels infants.

A l’aula de 3, 4 i 5 anys, l’alumne/a,  mitjançant la intervenció docent que duu a terme la proposta pedagògica del centre, viu una evolució positiva en l’adaptació al món escolar, l’adquisició d’autonomia i el creixement en l’assoliment d’aprenentatges conceptuals (lectura/escriptura) que obriran el camí vers l’etapa d’Educació Primària.