primaria

Educació Primària

Etapa concertada. Comprèn sis cursos de 6 a 12 anys.

Des de 1r fins a 6è es consoliden hàbits, coneixements i destreses fonamentals. Aquesta etapa proporciona un espai educatiu de convivència i cultura on la descoberta afectiva i intel.lectual afavoreix la maduració de l’alumnat.

L’escola atèn la coordinació entre Educació Infantil i Educació Secundària Obligatòria per assegurar a l’alumnat i a les famílies una transició adequada entre les diferents etapes.

La distribució del temps està pautada pels àmbits d’aprenentatge.

Matí: 9:00h a 13:00h. Esbarjo no dirigit de 10:50h a 11:20h

Tarda: de 15:00h a 17:00h

La proposta educativa del centre atén l’alumne/a en el seu creixement cognitiu i afectiu reconeixent l’itinerari maduratiu personal, per això dissenya propostes d’aprenentatge que faciliten la personalització.  Treball en grups reduïts, suports dins l’aula, recursos, materials i objectius diferenciats fan possible l’atenció en la diversitat.

L’autoexigència i la responsabilitat del nen i nena en la seva dedicació escolar són requeriments que l’equip docent fomenta i regula en el dia a dia de les tasques proposades. Des d’un espai de confiança vehiculat pel mestre/a referent de cada curs, s’acompanya el compromís de l’alumnat en l’assoliment d’una autogestió cada vegada més autònoma en la consecució dels objectius  dels diferetns àmbits d’aprenentatge.

En aquesta etapa s’amplien els aprenentatges integrats de continguts en llengua estrangera, a més de Music, en Arts & Crafts (1r i 2n), Physical Education (3r i 4t) i Natural and Social Environment (5è i 6è). A partir de 5è d’Educació Primària s’introdueix l’aprenentatge de la segona llengua estrangera, la llengua francesa. A la vegada comencen els aprenetatges integrats de continguts en aquesta llengua, concretament en Arts Plastiques.

La tecnologia educativa s’incorpora de manera transversal en la proposta didàctica del centre essent un instrument a l’abast dels diferents àmbits d’aprenentatge, posant de relleu el caràcter facilitador, motivador i adaptatiu que proporciona. Experiències de make-make, un disseny en 3D per curs, gravacions amb un suport de croma, incorporació del Classroom i  participació telemàtica en xarxa amb altres centres educatius són les eines que acompanyen la pràctica de l’alumant i dels docents en la proposta educativa del centre aliniada amb els reptes del món educatiu del segle XXI.

L’alumnat realitza un projecte transversal a cada curs. Participa, voluntàriament, en un Sports Camp de tres dies, ofereix una exhibició escenico-artística a llurs famílies amb motiu de la celebració del Nadal. De manera voluntària, participa en sortides i activitats culturals que organitza el centre per recolzar els objectius d’aprenentatge en espais externs, especialtzats i/o naturals. 

Al llarg del curs es proporciona un informe avaluador per trimestre i un final. A partir de 3r d’Educació Primària, les qualificacions d’avaluació contínua estan visibles en la plataforma educativa Clickedu.

La comunicació família/escola mitjançant la tutoria ha de ser periòdica i sempre que es requereixi. S’estableixen reunions setmanals per a la coordinació del curs amb l’equip docent i amb el departament psicopedagògic amb l’objectiu de consensuar acords per afavorir el desenvolupament integral dels nens i nenes.

L’alumne/a,  mitjançant la intervenció docent que duu a terme la proposta pedagògica del centre, viu una evolució positiva en la consolidació de les habilitats del món escolar les quals articula al llarg dels cursos per a l’assoliment de les competències bàsiques d’aquesta etapa educativa que obriran el camí vers l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria.