orientación

Orientació Psicopedagògica

El centre disposa de servei d’Orientació Psicopedagògica, format per dos psicòlegs i una logopeda: Jordi Català, J.M. Cañada i M. Mar Lozano, per a l’assessorament al professorat, famílies, alumnat i per a la intermediació amb els especialistes dels Serveis Educatius.

Atén l’alumnat en les seves dificultats d’aprenentatge o personals, assessora les famílies en aquelles situacions escolars que requereixin d’una intervenció psicopedagògica, realitza el seguiment dels casos dictaminats d’especial atenció i coordina l’actuació amb especialistes externs.

Les funcions que desenvolupa al llarg del curs són les següents:

  • Realitzar una observació directa a les aules d’Educació Infantil 3 anys per obtenir dades de l’adaptació de l’infant i orientar la prevenció, detecció i diagnosi, si s’escau.
  • Realitzar una exploració orientadora de seguiment a principi i a final de curs als alumnes de P 5, 2n de Primària, 5è de Primària i 1r d’ESO i 4t D’ESO.
  • Determinar les atencions individuals i/o assessorar en els plans individualitzats d’aprenentatge de les àrees instrumentals que es realitzen al llarg del curs amb alguns alumnes i en fa el seguiment i l’avaluació psicopedagògica.
  • Fer, en col·laboració amb l’equip de tutors i les famílies implicades, el seguiment dels alumnes que, a criteri del professorat o del mateix departament psicopedagògic, necessiten alguna orientació i/o atenció específica en el seu procés d’aprenentatges o de desenvolupament psicosocial.
  • Mantenir contacte periòdic amb una representant de L’EAP de Sant Martí per tal de poder millorar la intervenció amb l’alumnat.
  • Intervenir en l’aula per reconduir situacions excepcionals o sobrevingudes.

L’alumnat i les famílies que desitgin realitzar alguna consulta a aquest servei poden adreçar-se a la recepció del centre i sol·licitar hora d’entrevista.