Noticias

Avís Legal

IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI
D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem:

El titular de la web és el Col·legi Asunción de Ntra. Sra. amb domicili a Rambla del Poblenou 94-96, 08005 Barcelona, amb número de CIF: R0800998G.
Correu electrònic de contacte: escola@franciscanespoblenou.org

DRET D’INFORMACIÓ
Donant compliment al que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) us informem que les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web i les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic, s’incorporaran, tal com ens les cediu, a un fitxer de nom BDGAENS inscrit en el Registre de Fitxers Privats de l’Agència Espanyola de Protecció de dades. El responsable del fitxer es el Col·legi Asunción de Ntra. Sra. Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar informació sobre les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal. Us recordem que teniu dret a consultar, accedir, excloure, cancel·lar, rectificar i oposar-vos a que les vostres dades es tractin en els termes previstos en l’ordenament i, en especial a la LOPD i en la LSSI. Per exercitar aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a Col·legi Asunción de Ntra. Sra. amb domicili a Rambla del Poblenou 94-96, 08005 Barcelona, contactar per telèfon al 933000931 o enviar un correu electrònic a l’adreça escola@franciscanespoblenou.org amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte

CONSENTIMENT DE L’USUARI
S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades, o si envia un missatge amb la seva intenció per correu electrònic.
Les dades personals es desen a la base de dades nomenada, i el col·legi Asunción de Ntra. Sra. garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i seguretat de la informació que tracta.

SEGURETAT
El fitxer està dotat del preceptiu document de seguretat i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens fa ciliteu.
El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14/12/1999) i en normativa que la desenvolupa.

NORMES D’ÚS DEL PORTAL
Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L’usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

GENÈRIQUES
Queda prohibida la publicació en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:
La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional,
La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumid ors o usuaris,
El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, i
La protecció de la joventut i de la infància.
El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat
El respecte a la propietat intel·lectual del publicat
En general, el respecte a la legalitat vigent

PARTICULARS
L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.
L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el col·legi Asunción de Ntra. Sra. ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:

Provocar danys als sistemes físics i lògics del col·legi Asunción de Ntra. Sra, els seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats.
Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

El col·legi Asunción de Ntra. Sra. es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.
En qualsevol cas, el col·legi Asunción de Ntra. Sra no serà responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

ÚS DE CONTRASENYES
Per accedir a determinats continguts cal introduir un codi d’usuari i una contrasenya.Si no en disposeu d’una, podeu demanar-la a la direcció del col·legi Asunción de Ntra. Sra. Us informem que les contrasenyes són personals i intransferibles. L’usuari és l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de l’ús de la seva contrasenya. Per a qualsevol incidència amb les contrasenyes podeu contactar amb la direcció del col·legi Asunción de Ntra. Sra.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El Col·legi Asunción de Ntra. Sra. és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa del Col·legi Asunción de Ntra. Sra.

RESPONSABILITAT
El col·legi Asunción de Ntra. Sra. no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini del col·legi Asunción de Ntra. Sra. a través d’enllaços. El col·legi Asunción de Ntra. Sra es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA
El col·legi Asunción de Ntra. Sra. pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre el col·legi Asunción de Ntra. Sra. i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona