primaria

Educació Secundària Obligatòria

Etapa concertada. Comprèn quatre cursos dels 12 als 16 anys.

Amb els cursos de 1r ESO fins a 4t ESO, clouen els estudis obligatoris de l’alumne/a. En acabar aquesta etapa educativa, l’alumnat ha d’acreditar la superació d’unes competències bàsiques per obtenir la titulació d’estudis secundaris que proporcionarà el pas a l’educació post-obligatòria del Batxillerat o dels Cicles Formatius. L’alumnat que no obté l’acreditació d’ESO pot cursar Programes de qualificació professional o bé accedir al món laboral.

 L’escola atèn la coordinació entre Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per assegurar a l’alumnat i a les famílies una transició adequada entre les diferents etapes a la vegada que facilita la continuïtat dels estudis de Batxillerat en l’escola adscrita Sagrat Cor Diputació. Els psicòlegs del centre realitzen intervencions al llarg de l’etapa i ofereixen orientació académico-professional de l’lalumnat.

La Secundària, com a període escolar clau en la formació integral dels nois i noies,  proporciona formació acadèmica de qualitat, creixement personal, adquisició de responsabilitat i autonomia per aprendre a aprendre. S’organitza en matèries curriculars comunes i també en matèries optatives per atendre els interessos, motivacions i capacitats de l’alumnat.  En els tres primers cursos es realitza un Treball de Síntesi i en 4t d’ESO es realitza un Projecte de Recerca.

La distribució del temps està pautada pels diferents àmbits d’aprenentatge de l’etapa.

L’horari escolar és: matí de 9:00h a 13:00h. Esbarjo no dirigit de 10:50h a 11:20h i tarda de 15:00h a 17:00h.

És obligatori l’uniforme de l’equipació esportiva en la classe d’Educació Física.

La proposta educativa del centre dissenya espais d’aprenentatge que faciliten la personalització oferint treball en grups reduïts, suports dins l’aula, recursos, materials i objectius diferenciats per atendre la diversitat de l’alumnat.

En aquesta etapa s’amplien els aprenentatges integrats de continguts en llengua estrangera, a més de Music, s’imparteix en llengua anglesa Social Environment i crèdits variables: Writing stories, Talk together, Basic IT, Political & Physical Maps. En segona llengua estrangera, la llengua francesa, s’imparteix Arts plastiques.

Atenent la formació integral de l’alumne/a, es garanteix la formació en valors, per això una proposta al llarg de l’etapa ofereix formació específica en eixos transversals: formació per a la salut, millora de la convivència, campanyes de solidaritat entre altres.

A fi de consolidar l’hàbit de l’esforç i la constància, l’alumnat d’ESO ha d’invertir un temps diari en el repàs i reflexió dels continguts treballats en la jornada escolar.

Les eines virtuals del Classroom s’incorporen de manera transversal en la proposta didàctica del centre posant de relleu el caràcter facilitador, motivador i adaptatiu que proporciona la tecnologia educativa oferint pràctiques aliniades amb els reptes del món educatiu del segle XXI.

L’escola autoritza i promou l’ús dels dispositius mòbils personals com a eina educativa en activitats escolars. Conscients de la necessitat de fomentar-ne un ús responsable, l’alumnat les pot utilizar només en espais i moments indicats pel professorat. 

L’alumnat participa, voluntàriament, en estades lingüístiques que organitza el centre on portar a terme la immersió en llengua anglesa i llengua francesa amb l’acompanyament de docents del col·legi.

A partir de 2n d’ESO, s’ofereix el Programa Dual que consisteix en cursar des del centre el Batxillerat americà o High School en un entorn d’aprenentatge virtual exclusivament en llengua anglesa en ús.  

Es preparen els exàmens oficials Cambridge: KET, PET i First Certificate i DELF: A1 i A2.

Al llarg del curs es proporciona, a banda d’una primera avaluació 0, un informe avaluador per trimestre i un final.

Una estreta comunicació família/escola és imprescindible en aquesta etapa de formació de l’alumne/a per a un recolzament i una col·laboració mútua en el camí dels nois i noies vers el món dels adults.