Proyecto educativo y linguistico

Projecte Educatiu

Avui, el món actual té una realitat: multilingüe, multicultural i global, per això el Col·legi ofereix una proposta educativa: plurilingüe, intercultural i internacional.

El Col·legi, amb dedicació professional al llarg dels anys, proporciona una educació de qualitat, impulsa la internacionalització acadèmica i la connectivitat tecnològica dels ensenyament-aprenentatges del segle XXI.

Bases del model educatiu

Utilitzem mètodes actius, experiencials i manipulatius per facilitar el desenvolupament d’habilitats i coneixements dels diferents àmbits d’aprenentatge.

Apliquem el mètode heurístic de descoberta on cal comprendre abans de fixar en la memòria, on cal descobrir per acceptar realitats i on el docent presenta els elements d’aprenentatge perquè l’alumnat els integri i li siguin significatius.

Quant a la forma del raonament, utilitzem mètodes deductius, inductius, analògics i comparatius.

L’alumnat és el centre d’interès i principal protagonista de l’acció educativa, la seva participació activa en el procés formatiu consolida els coneixements, les actituds i els valors desvetllats.

L’educació emocional i la resolució de conflictes entre iguals acompanyen l’itinerari formatiu de l’alumnat per créixer en la cultura de la pau.

Objectius educatius prioritaris

 • Vetllar per l’assoliment de les competències de l’alumnat que acreditin un reeiximent en l’itinerari propi dins el sistema educatiu vigent.
 • Oferir una competència lingüística plurilingüe:
  • Anglès (1a llengua estrangera) des d’E.I.3 fins 4t ESO
  • Francès (2a llengua estrangera) des de 5è E.P. fins a 4t ESO
  • AICLE (assignatures impartides 100% en anglès o francès) des d’E.I.3 fins 4t ESO

INFANTIL

Music en anglès

PRIMÀRIA

   • Cicle Inicial: Arts and Crafts +Music en anglès
   • Cicle Mitjà: Physical Education, Music en anglès
   • Cicle Superior: Natural and Social Environment, Music en anglès, Arts plastiques en Francès

SECUNDÀRIA

Music, Social Environment, Crèdits variables: Writing stories, Talk together, Political & Physical Maps en anglès, Arts plastiques en Francès

 • Educar en la competència digital posant a l’abast tota mena de tecnologia educativa amb un ús pedagògic i aplicat a les àrees de coeixement: bee-bots, robots, Tablets, Pc, legos, impressores 3D, pissarres interactives, dispositius electrònics de l’escola i personals.
 • Educar en valors per a l’autoconeixement i la ciutadania. 

Criteris d'organització pedagògica

L’alumnat s’atén en grups d’aula ordinaris, amb atenció individualitzada i amb grups flexibles d’ampliació i reforç d’aprenentatges.

A l’etapa d’educació Primària i Secundària, una vegada per trimestre, s’organitzen sessions entre Amics grans_Amics petits per afavorir els vincles afectius entre companys intergeneracionals. També una vegada per trimestre, s’organitzen sessions on la figura de l’Speaker entre alumnat gran i petit afavoreix el valor comunicatiu de la llengua anglesa entre companys intergeneracionals

El Departament d’orientació psicopedagògica,  dos psicòlegs i una logopeda, proporciona  una resposta educativa adequada segons les necessitats de l’alumnat, de les famílies i del professorat.

Projectes i activitats destacades del centre

BATXILLERAT DUAL INTERNACIONAL

CONVIVÈNCIES ESCOLARS  a Educació Infantil.

CAMPUS D’ESPORT I AVENTURA, SPORT CAMP en llengua anglesa, a Educació Primària

ESTADES LINGÜÍSTIQUES a Educació Secundària

 • 1r ESO- Estada de 5 dies a València, en un complex turístic amb immersió en llengua anglesa
 • 4t ESO- Estada de 5 dies a França, amb immersió en llengua francesa i obtenció de l’acreditació voluntària A1, A2 del Marc Comú Europeu de Referència

PREPARACIÓ DELS EXÀMENS OFICIALS

 • Acreditació voluntària  CAMBRIDGE
  • Primària: Young Learners Exams  (Starters,Movers, Flyers). Centre   examinador.
  • Secundària: KET, PET i First
 • Acreditació voluntària Certificate DELF.
  • Secundària: nivells A1 i A2

La participació en les sortides escolars i les colònies és voluntària.

Àmbits de participació i col·laboració

L’escola participa i col·labora en la vida del barri de Poblenou i de Barcelona en entitats culturals i socials, festes populars. Realitza recollides solidàries i es fa present en necessitats solidàries de l’entorn més proper.

L’escola participa en actes comunitaris del món educatiu: Cantània, Dansa Ara…

L’escola està ametent a activitats que representin un creixement global com a ciutadans del mon participant en concursos, proves i reptes com : Cosmocaixa, MagicLine, Cangur, Jocs Florals, BCN al Galop, concursos literaris, Projecte Espurna UAB, Contacte amb Estació Espacial Internacional…