Franciscanes

+y 2+2=4 x2 Cos Tan

L’ideari franciscà acull, valora i estima. Fonamenta l’educació en la familiaritat, la confiança, la senzillesa i el diàleg. Qualitat d’educació fruit de la reflexió de la pràctica docent. Innovació pedagògica fonamentada en evidències de millora educativa al llarg de dècades. Continguts AICLE-CLIL 100% impartits en llengües estrangeres al llarg de tot l’itinerari formatiu. Acreditació oficial de la llengua anglesa incorporada a l’avaluació ordinària de l’aprenentatge. (TOEFL, TOEIC, 360º LPT) Ampliació acadèmica: assignatures Middle School i Batxillerat Dual Americà. Acció educativa facilitadora de l’adaptació al món escolar, de l’assoliment d’aprenentatges i del camí en les diferents etapes educatives. Comunicació família/escola àgil, facilitada per eines digitals amb accés a la intranet acadèmica. Psicopedagogs i docents que vetllen per l’evolució positiva de les necessitats de l’alumnat i la família. Generacions d’alumnat amb resultats acadèmics exitosos acreditats.

ESCOLES FRANCISCANES Escoles centenàries que ofereixen formació i educació als infants, nens, nenes i joves del segle XXI a tres territoris de la ciutat de Barcelona. Proposta educativa plurilingüe, intercultural i internacional que proporciona qualitat acadèmica amb un ús educatiu de la tecnologia. L’ideari franciscà fonamenta l’educació en la familiaritat, la confiança, la senzillesa i el diàleg a fi que l’alumne/a sigui acollit, valorat i estimat. Les escoles Franciscanes són centres educatius concertats del Departament d'Educació.

Rambla del Poblenou, 94-96 - 08005 Barcelona escola@franciscanespoblenou.org 93 300 09 31 Escola Asunción de Nuestra Señora Codi de centre: 08011606 Plaça Universitat, 2 - 08007 Barcelona escola@franciscanesuniversitat.org 93 454 59 54 Escola Sant Francesc d‘Assís Codi de centre: 08005965 Av. Montevideo, 14 - 08340 Vilassar de Mar escola@franciscanesvilassardemar.org 93 759 16 87 Escola La Presentació de la Mare de Déu Codi de centre: 08026762 INFANTIL PRIMÀRIA ESO INFANTIL PRIMÀRIA INFANTIL PRIMÀRIA

Les escoles Franciscanes proporcionen educació i formació d'excel·lència. El seny de la institució, la vocació professional de l’equip docent i educadors, el treball entusiasta de l’alumnat i la confiança de les famílies les consolida com a agent educatiu de referència de diferents generacions. La qualitat de l’educació assolida en el rendiment acadèmic de l'alumnat és fruit de la reflexió de la pràctica docent i la innovació pedagògica, fonamentada en evidències de millora educativa obtingudes al llarg de dècades. Per tal d'enriquir la formació de l’alumnat i contribuir en el seu creixement personal i acadèmic, les escoles duen a terme una ampliació curricular amb diferents activitats complementàries en horari lectiu. L’acció educativa vetlla per l'assoliment de les competències de l'alumnat que acrediten un reeiximent en l'itinerari propi dins el sistema educatiu vigent. L’educació emocional i la resolució de conflictes entre iguals acompanyen l’itinerari formatiu de l’alumnat per créixer en la cultura de la pau. El Departament d’orientació psicopedagògica del centre proporciona actuacions proactives i/o interventives segons les necessitats de l’alumnat, de les famílies i del professorat. La participació i col·laboració promoguda en la vida de l'entorn amb entitats culturals, socials, festes populars i activitats solidàries representa un creixement global del nostre alumnat que l’habilita com a ciutadans del món. ACCIÓ EDUCATIVA

EQUIP DOCENT PROACTIU Espais de reflexió durant el curs a cada escola i entre les escoles Franciscanes Creació comunitats d’indagació Compartir indagacions de millora educativa Foment de la participació Reflexió de la pràctica docent amb fonaments pedagògics Creació d’equips de desenvolupament pedagògic als centres Proporcionar enfocament significatiu de l’aprenentatge Revisió de continguts educatius

Assignatures integrades de contingut AICLE-CLIL, 100% impartides en llengua estrangera al llarg de tot l’itinerari formatiu. Acreditació oficial, segons el Marc Comú Europeu de les llengües, incorporada a l’avaluació ordinària de l’aprenentatge de la llengua anglesa. INTERNACIONALITZACIÓ DE L’APRENENTATGE Programa d’ampliació acadèmica de doble titulació: Batxillerat Dual Americà que convalida els estudis del sistema educatiu d’aquí i els estudis High School del sistema americà.

EDUCACIÓ INFANTIL Etapa concertada. Comprèn tres cursos. Des dels 3 als 5 anys. A les escoles Franciscanes, en aquesta etapa, desperten els fonaments sobre els quals es recolzaran els aprenentatges continuats i progressius que faran créixer l’infant vers l’autonomia, el pensament, la comunicació-expressió, la iniciativa, la convivència i la descoberta del món. Des del respecte pel desenvolupament evolutiu de l’infant i les característiques individuals, l’escola ofereix hàbits de treball que donaran seguretat al nen/a i el capacitaran per assolir petites responsabilitats que el faran créixer en confiança, autoestima i felicitat. Cada classe té un equip docent format per: un/a mestre/a-tutor/a com a referent que imparteix la majoria de les matèries curriculars, encarregat de crear el vincle família-escola i oferir la seguretat afectiva a l’infant des de la màxima atenció individualitzada; i docents especialistes en Educació Física, Música, Llengua anglesa, Psicomotricitat, Educació emocional i Consciència fonològica. L’organització dels aprenentatges té el joc com a font d’experimentació i la manipulació i l’observació com a oportunitat d’interactuar amb l’entorn a fi que esdevinguin facilitadors de l’aprenentatge significatiu i l’infant desenvolupi el raonament, la comunicació i l’expressió. Es proporcionen informes d’avaluació personalitzats a la família que recullen el grau d’assoliment dels objectius d'aprenentatge i informació de l’infant en l’àmbit escolar. La comunicació família/escola és periòdica i a demanda gràcies a eines digitals de missatgeria interna que la faciliten. L’equip de psicopedagogs i docents col·laboren estretament. Són facilitadors de l’adaptació de l’infant al món escolar, de l’assoliment dels aprenentatges conceptuals de la lectura i l’escriptura i del camí vers l’etapa d'Educació Primària.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA Etapa concertada. Comprèn sis cursos de 6 a 12 anys. Des de 1r fins a 6è. A les escoles Franciscanes, en aquesta etapa, es consoliden hàbits, coneixements i destreses fonamentals en un espai educatiu de convivència i cultura on la descoberta afectiva i intel·lectual afavoreix la maduració de l’alumnat. L’organització dels aprenentatges atén l’alumne/a en el seu creixement cognitiu i afectiu. Dissenya propostes d’aprenentatge que faciliten la maduració personal: treball en grups reduïts, suports dins l’aula, recursos, materials i objectius diferenciats fan possible la personalització. L’autoexigència i la responsabilitat del nen i nena en la seva dedicació escolar són requeriments que l’equip docent fomenta i regula en el dia a dia de les tasques proposades. Des d’un espai de confiança el mestre/a referent de cada curs, acompanya el compromís de l’alumnat en l’assoliment d’una autogestió cada vegada més autònoma. La tecnologia educativa s’incorpora de manera transversal com a instrument facilitador, motivador i adaptatiu a l’abast dels diferents àmbits d’aprenentatge. Experiències de disseny en 3D, gravacions amb suport de croma, makey-makey, incorporació del Classroom, ràdio escolar i participació telemàtica en xarxa amb altres centres educatius són eines que acompanyen la pràctica de l'alumnat. La comunicació família/escola és periòdica, facilitada per eines digitals de missatgeria interna i amb accés de la família a la intranet acadèmica de la plataforma educativa del centre. L’equip de psicopedagogs realitza intervencions programades al llarg de l’etapa per registrar la consolidació de les habilitats i competències de l’alumnat que el conduiran en una evolució positiva vers el camí de l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria.

A l’escola Franciscanes Poblenou. Etapa concertada. Comprèn quatre cursos dels 12 als 16 anys. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA L’equip de psicopedagogs i docents coordinen el pas entre les etapes d’Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria assegurant a l’alumnat i a les famílies una transició adequada a la vegada que faciliten la continuïtat dels estudis de Batxillerat en l’escola adscrita Sagrat Cor Diputació. En aquest període escolar clau en la formació integral dels nois i noies, l’escola proporciona formació acadèmica per a la superació de les competències per obtenir la titulació que condueix a l’educació postobligatòria. S’amplien els aprenentatges integrats de continguts en llengua estrangera. Es duu a terme la internacionalització de l’aprenentatge en horari lectiu impartint assignatures Middle School. S’ofereix el Programa Dual que consisteix en cursar des del centre el Batxillerat americà o High School i es realitza formació específica en eixos transversals com formació per a la salut, emprenedoria i convivència. A fi de consolidar l’hàbit de l’esforç i la constància, l’alumnat d’ESO ha d’invertir un temps diari en el repàs i reflexió dels continguts treballats en la jornada escolar. L’alumnat participa, voluntàriament, en estades lingüístiques que organitza el centre on portar a terme la immersió en llengua anglesa i llengua francesa amb l’acompanyament de docents del col·legi. Les eines virtuals s’incorporen de manera transversal en la proposta didàctica del centre utilitzant la tecnologia educativa com a facilitadora dels reptes del món educatiu del segle XXI. Al llarg del curs es proporciona una primera avaluació 0, un informe avaluador per trimestre, un final i l’acreditació oficial de llengua anglesa segons el MEC. Una estreta comunicació família/escola és imprescindible en aquesta etapa de formació de l’alumne/a per a un recolzament i una col·laboració mútua en el camí dels nois i noies vers el món dels adults.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Llengua anglesa Speaking Time Play & Speak Robòtica Sensibilització musical Multiesport Bàsquet Juguem amb les lletres Escacs ExpressArt SERVEIS Convivències escolars a Ed. Infantil Campus d’aventura i esport, Sport Camp a Ed. Primària Estades lingüístiques a Ed. Secundària Menjador escolar Orientació psicopedagògica Acollida matinal

Rambla Poblenou, 94 - 96 Barcelona 93 300 09 31 www.franciscanespoblenou.org Codi del centre: 08011606 Plaça Universitat, 2 Barcelona 93 454 59 54 www.franciscanesuniversitat.org Codi del centre: 08005965 Montevideo, 14 Vilassar de Mar 93 759 16 87 www.franciscanesvilassardemar.org Codi del centre: 08026762 Franciscanes Vilassar de Mar Franciscanes Universitat Franciscanes Poblenou

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYyNTI=